Archive for the ‘Lokallisten’ Category

Den røde tråd

marts 22, 2021

Hvis den røde tråd ikke er så tydelig –

Hvordan finde en ny vinkel på præsentationen af egne aktiviteter? 

  1. Selvudgiver af digte. 

2.Udgivelser af mere prosaiske ting

  1. Udgivelser i samarbejder med andre, LAFAK og ASK. 

Måske kan jeg få nogen til at følge et link

?

http://xn--lsmig-sra.dk/

http://lafak.dk/

http://perolofdk.com/askinv.htm

Nedlæg kommunerne

april 30, 2015
Konklusionen på overvejelser fra 1972...

Konklusionen på overvejelser fra 1972…

Ønskes: Kreativ kommission med henblik på at nedlægge kommunerne

En statskundskabsstuderende beklagede sig i Politiken over den almindelige nedvurdering, som hans fagfæller er udsat for. Når nu deres sande mål er at forbedre samfundet.

Hvis det er målet, så spørger jeg mig selv om, hvorfor de ikke har øje for den opgave der ligger i at udkaste forslag til, hvordan vi får administrationerne i lokalsamfundene til at behandle borgere ens i modsætning til nu, hvor vi gang på gang præsenteres for himmelråbende forskelle fra kommune til kommune?

Vi har behov for en kreativ kommission, der sætter sig som mål at få nedlagt kommunerne i den nuværende form med henblik på at sikre, at alle i Danmark behandles lige, når det gælder undervisning, sygdom og social understøttelse.

Skat har man allerede trukket ud af kommunerne, men det er jo ikke gået alt for godt og heraf kan man måske lære, hvad det er, der skal blive på lokalt plan.

Kommunerne har sin oprindelse i den århundregamle sogneinddeling, og det er faktisk denne gamle form, som nu slås med den brogede centralisering udsprunget af økonomiske overvejelser. Tag dog tyren ved hornene og tænk forfra med udgangspunkt i det, som er lokalt fællesliv, sådan som sognet engang var det, og lav en central økonomisk ordning med et menneskeligt ansigt.

Vi behøver ikke en statsligt aflønnet kommission, men vidende mennesker som sætter karrierer på stand by for at løse den opgave. Tænketanke, der mest tænker i at finansiere sine aktiviteter ved at være politiske lobbyister, har vi nok af. Det er på et intellektuelt niveau over, vi godt kunne have brug for statskundskab.

ps: Læserbrev afvist af Politiken

Skal drømmen om Allerød briste?

Skal drømmen om Allerød briste?

 

Kommunernes Landsråd

december 7, 2013
KL ikke forening

1974-2013 tog det at få slået hul på KL som foreningskonstruktion

Det er der vist ikke noget som hedder endnu – men jeg foreslår det som nyt navn til den såkaldte Kommunernes Landsforening. Det var min overskrift til et læserindlæg i Frederiksborg Amts Avis 6.12.3013, men avisen syntes bedre om er anden overskrift, som jeg ikke kunne være utilfreds med!

Hvordan kan det være en forening?

Kommunernes Landsforening er en vigtig faktor i dansk politik, men det kan være svært at gennemskue, hvordan den fungerer. Alene navnet kan være med til misvisningen. Forening? Hvordan kan dette offentlige, politiske organ være en ’forening’?

I 1974 rejste jeg sammen med Ole Pedersen fra Oles Liste i Allerød kritikken af, at KL ikke var omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen – et spørgsmål vi har taget op igen og igen, når lejlighed gaves.

Da loven blev revideret denne sommer, var der stor kritik af den nye lov på flere punkter. Men vi kunne kun med tilfredshed konstatere, at KL nu ENDELIG blev omfattet af loven i lighed med mange offentligt ejede virksomheder.

De seneste begivenheder, som fritager 58 offentligt ejede virksomheder fra at være omfattet af loven, har dog givet anledning til, at jeg tror, det blot er et spørgsmål om tid, før heller ikke KL er omfattet, trods lovens klare tekst. For KL konkurrerer jo på nogle områder med private virksomheder i en konkurrencesituation, hvilket netop er begrundelsen for at fritage de 58 virksomheder for at være omfattet af loven.

En mængde af KL’s virksomheder er overgået i privatisering, og det kan være, at der stadig er funktioner, som må overlades til det private – det må så være prisen for at være det organ for kommunerne, som KL er. Jeg foreslår, man dropper ordet ’forening’ og benævner KL, som det, det er: Kommunernes Landsråd.  Hvis indtægtsdækket virksomhed bruges som begrundelse for at undgå at være omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen – så er det den art virksomhed, man må lade fare – ikke offentlighedens adgang til KL.

*****************

Min omtale af en bog om KL som den fjerde statsmagtklik her

Om at skifte parti

november 13, 2013
En stribe lys

Lys trænger ind

I Allerød Nyt igår / i forkortet version i Frederiksborg Amts Avis idag:

I Danmark er valg primært personvalg – partistemmer er til for at udjævne – jeg mener derfor ikke, at den valgte skal gå ud af et råd, hvis vedkommende melder sig ud af partiet.  Vist kan det være lusket – men det kan jo også være partiet, det er galt med – og den enkelte kan jo ikke fyre partiet! Kravet på partidisciplin genkalder en østtysk sang: Die Partei, die Partei hat immer recht! En skriftlig aftale eller håndslag de valgte imellem om at ville gå ud af byrådet, hvis de ønsker at skifte parti, får næppe den virkning – giver blot anledning til en ny art ballade. At fremsætte forslagetvidner  for mig mere om manglende fantasi. Fra virkelighedens verden kan jeg fortælle, at den slags håndfæstninger, selv hvis de er pænt underskrevet, er helt uden værdi. Det oplevede jeg efter at have haft en aftale med Venstre om at have en formandspost i et udvalg. Pænt underskrevet af de pågældende personer, hvoraf en så efter nogle måneder sprang fra. Først ville han slet ikke skrive under, for ‘et ord er vel et ord’ – og pludselig var en underskrift ikke en underskrift, der bandt. Aftalen sikrede Venstre borgmesterposten, og der sker valget for fire år i modsætning til udvalgsformandsposterne, som afhænger at et aktuelt flertal. Ja, det er mange år siden, men hvad skulle forhindre det i at ske igen? Prøv at forestille jer, at i en partigruppe på fire er de tre uenige med den ene, som imidlertid har partiet med sig, de tre smides ud af partiet – skal de så gå ud af byrådet? Selvfølgelig ikke, det er valget, der tæller, ikke en bestyrelse udenfor rådet. Blot et af mange mulige eksempler, der taler imod forslaget om at binde de valgte til de partilister, de er valgt ind på. At partierne så skulle love ikke at optage et medlem, der skifter parti, er ren symbolsnak – vedkommende stemmer jo med hvem han vil, og taler i telefon med hvem han vil osv osv.

Grundlovsdag 2013

juni 5, 2013

Billede

På en grundlovsdag: Det er jo fantastisk – Lov om offentlighed i forvaltningen er vedtaget. Ja under megen larm og modstand pga paragrafferne, som lukker for offentlighed!

Men hvad man så kan glæde sig over er, at der er slået et hul i Kommunernes Landsforenings eksistens som eksisterende under privatretten – for lov om offentlighed i forvaltningen gælder nu også KL! I kommentarerne til den paragraf bør der henvises til Ole Pedersens og mit arbejde for denne sag siden 1974 – tak for ordet!

Forhistorien om vores indblanding kan man læse her

 http://per-olof.dk/kls_magt.htm

Drømmen om Allerød III

maj 12, 2010
Drømmen om Allerød – frit efter Alfred Shcmidt © poj

I midten af firserne var jeg til avisens ophør freelanceskribent på Allerødposten. Jeg var ret frit stillet med hensyn til hvilke emner, jeg tog op, og satsede på lokalhistorien.  I september 84 havde jeg en opsats om befolkningsudviklingen på stedet fra midten af 1800-tallet til da. Jeg gav artiklen overskriften ’Drømmen om Allerød’, fordi tallene jo viste, at mennesker strømmede til området som til et andet Amerika. Da jeg samlede artiklerne til et hefte i 1991, udgivet af Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune lod jeg denne overskrift være heftets titel, som jo ikke var blevet mindre aktuel i de mellemliggende år.  Jeg opdaterede artiklen fra Allerødposten og havde fundet et citat fra folkemindeforskeren Lauritz Bødker, som i 1972 havde skrevet: ”I dag er Danmark et udpræget emigrationsland indenfor landets grænser”. Og han havde rejst spørgsmålet, om de gamle og nye småsamfund engang i fremtiden kunne smelte sammen til et homogent samfund i form af en kulturel enhed. Et citat som jeg syntes i høj grad understøttede heftets titel og indhold. Hensigten for mig var selvfølgelig netop at samle lyset omkring det, som nu ved kommunesammenlægningen i 1970 var blevet en enhed. Min mening har hele tiden været, at etableringen af denne enhed ikke blot er et bureaukratisk, administrativt problem, men også et menneskeligt, som kræver borgernes aktive medvirken. Jeg havde faktisk allerede i mit første indlæg i lokalpressen i begyndelsen af 70’erne rejst tvivl om projektets bæredygtighed på dette punkt.

Allerede i i 84 og også i 91 pegede jeg på, at der ikke blot var tilflytningen fra landet selv, men også fra fremmede lande at tage hensyn til, jeg er jo selv ud af en indvandrerfamilie.

Hvad jeg ikke havde fokus på, var de steder, som var udsat for fraflytningen, emigrationen. Jeg husker ikke om Lauritz Bødker havde denne overvejelse med. I dag hvor der tales meget om udkants-Danmark kunne man ligeså godt kalde det fraflytnings-Danmark. Drømmen om Allerød, som et godt sted at flytte til og bo, står nu endnu tydeligere frem. Spørgsmålet er nu om vi, når vi taler indvandrere, skal til at medtænke de indenlandske flytninger.   Flytningerne skaber problemer i fraflytningskommunerne både økonomisk og kulturelt – kan hele denne bevægelse virkelig være sket uden problemer for tilflytningskommunerne?  Hvad er ligheder og hvad er forskelle i forhold til indvandring fra udlandet? Man kunne også inddrage den nye kommunesammenlægning i overvejelserne. Er der kulturelt set tale om noget, som kan sammenlignes med en flytning? Jeg har naturligvis ikke noget svar på disse spørgsmål – hvilket vel heller ikke skulle være forudsætningen for at turde rejse dem.

Per-Olof Johansson

Apropos Politikens kronik: Else Grave: En Hilsen fra Lolland

Apropos Immigrantmuseet.

Bliv ven med Immigrantmuseets facebookgruppe

I demokratiets tjeneste

november 3, 2009

Forside: I demokratiets tjeneste

En bog af Kristine Andersen: I Demokratiets tjeneste – Fortællinger om kommunalpolitikernes drivkraft , 2009, bringer mig uvilkårligt tilbage i tiden. Jeg deltog i den lokale politik i Allerød i en 20-årig periode, hvoraf seks år i byrådet, men helbredet sagde stop. Det var i 1991, med efterslæb som vandbærer til 1994. Det som slår mig er, at på den måde hun har lavet bogen, hvor ’sagerne’ forsvinder, er der ikke den store forskel på dengang og nu, holdningerne og problemerne er fuldt genkendelige. Jeg mindes meget vel, at jeg tit forsøgte at formidle tanker som dem, hendes interviewofre kommer med, om systemets funktion og om den irriterende ad-hoc deltagelse vælgerne tror er nok for at påvirke! Kommunalpolitik er ikke et område, hvorfra der kommer megen af den oplevede historie. Jeg har for mange år siden lagt vor listes historie ud på nettet Lokallisten i Allerød 1974 – 1994, Oles Liste: http://perolofdk.com/lok2vers.pdf , måske kunne den være til oplysning og en eller anden gavn en dag for nogen! Måske kunne nogen også have nogen fornøjelse af at læse min beretning om borgmesterens mangesidige job fra 1975, Hvad vejer borgmesteren? http://per-olof.dk/demokrat.pdf Karakteristisk for pressens indgang til kommunalpolitik er avisens blikfang fra forsiden: ’Borgmesteren får læst og påskrevet’. Jeg syntes selv, at man kunne misforstå mine hensigter ved, hvad jeg nu ellers havde skrevet i selvsamme avis – og derfor lavede jeg sådan en neutral artikel om borgmesterrollen – men denne neutralitet var ikke nær så spændende, som den kritiske indgang! Årene til trods synes jeg ikke den ligger langt fra den beretning borgmesteren giver i Kirstine Andersens bog.. En væsentlig afvigelse fra dengang er nok, at der vist ikke i dag er meget håb for den politisk interesserede borger for at få en artikel af den længde i lokalavisen!

Kultur og kunst som gave

september 1, 2008
Måske kultur, eller kun sur.
Måske kultur, eller kun sur.

Per-Olof Johansson

Ole Grünbaum har 1. sept. 08 en god kronik i Politiken  (den aktive linje er et link, tryk på den! 🙂 )om kulturarbejdernes vilkår i dagens Danmark. Hans beskrivelse af situationen virker rammende, og så skal det tilgives ham, at han ikke kommer med den perfekte løsning. For der er ikke tvivl om, at hvis alle kulturlivets løsarbejdere stoppede produktionerne, ville det se sort ud for kulturen i Danmark.
Nu er det nok tvivlsomt, hvor langt ud Grünbaum når med sit budskab – og det er sikkert en del af problemet. Stort set ingen uden for kredsen tror jo på, at det er sådan det forholder sig. Der modtages uden at modtagerne er på det rene med, at arbejdet er ubetalt, og at de i grunden modtager – en gave.
Det som er svært at definere, er så grænsen mellem det naturligt ubetalte og det uretfærdigt ubetalte?
Som jeg her demonstrerer med et længere eksempel, kan oplysningen afstedkomme den absurde situation, at det er giveren, som opfattes som snyderen og ikke modtageren. Netop i snakken om brugen af dagpengesystemet som buffer, er dette jo særlig udtalt. Her har jeg dog ingen egne erfaringer.
Når kunstnere af enhver slags ikke hver gang tager dette problem op, er det ikke kun fordi spørgsmålet er tabu i ’det fattig-fine Danmark’, som Grünbaum siger. Det har også noget at gøre med rollen som giver. Du synes da, det er fattig gave, du giver, hvis du ikke har husket at fjerne prisen!
Selvom det nok er rigtigt, at der næppe havde været et ”Dr. Dante”, hvis der ikke havde været dagpenge, synes jeg ikke, man kan argumentere for, at vi skal have et system for kulturens vækstlag, der som forudsætning har, at myndighederne lukker det ene øje!
Grünbaums beskrivelse er vigtig, og flere må følge efter. Sponsorerne får gerne nævnt deres navne, og det regnes for reklame. Når kunstnere og lignende godtfolk arbejder mer eller mindre gratis, er det blevet en skam at nævne det. Måske ville det hjælpe på realitetssansen hos politikerne, hvis den fordom blev hævet, og vi lod prismærket sidde på!

 
Et for mig lærerigt eksempel

Dette eksempel har i hvert fald været lærerigt for mig selv. For mange år siden samlede jeg en række af mine lokalhistoriske artikler, hvoraf flere havde været trykt i de lokale aviser, i et lille hefte, som så den lokalhistoriske forening lod trykke og stadig sælger næsten 20 år efter.
Det var bemærkelsesværdigt, at jeg faktisk havde fået penge, da en del af artiklerne blev trykt, fordi det var lykkedes mig at få en aftale i hus om jævnlig levering. En journalist som vist aldrig gjorde dagens gerning skønt af høj PR-værdi, var blevet afskibet, og redaktøren fik lov til at give lidt penge til en freelancer, in casu mig. Det var mig selv som fandt frem til emner osv, så det var da en interessant opgave. Bagefter syntes jeg, artiklerne fortjente længere liv end som så, og det mente så den lokalhistoriske forening heldigvis også. Arbejdet med layout og produktion påtog jeg mig også, da jeg havde en smule erfaring fra et tidsskrift, jeg var med til at udgive.
Da skriftet er vel udkommet, taler jeg med en af byens forretningsdrivende, som har lidt for høje tanker om, hvad jeg tjener på projektet. Jeg må så i pap skære ud for ham, at jeg får nul og en fis udover æren. Og så altså de penge jeg engang fik for artiklerne enkeltvis. Først nægter han at tro mig – derefter bliver han vred på mig, og kalder det for ublu konkurrence overfor de publikationer, som honorerer deres forfattere! Rent vrøvl naturligvis, da jeg notorisk var helt alene på ’markedet’. Markedet for den slags publikationer er ganske usædvanligt, for som stedets boghandler forleden gjorde mig opmærksom på, var det lille hefte den eneste publikation i hans forretning, som var trykt i 1991 – men der kan stadig sælges et lille antal hvert år. Det bliver jeg da glad for at høre – men jeg bliver ked af det, når nogen tror, at jeg tjener penge på det.

marts 18, 2007

P.t. er der en lokalliste i Allerød, som kalder sig Lokallisten, opstået ved seneste valg.
I årene 1974-1994 havde vi en anden lokalliste, som først hed Oles Liste og siden døbtes om til Lokallisten i Allerød. Da listen gjorde klar til at lukke og slukke, skrev jeg historien. Det var noget af det første jeg lavede på pc’eren og noget af det første jeg satte på nettet – som ZIP-fil. Da jeg var inde og kigge til den en dag, opdagede jeg, at ZIP filen ikke mere var sagen – æ ø og å osv blev ikke konverteret korrekt. Endelig har jeg fået lavet en PDF-fil af den i stedet for – den kan hentes her

Kommunalpolitik: – Fra Oles Liste til Lokallisten i Allerød – Kommunernes Landsforening til debat


%d bloggers like this: