Posts Tagged ‘Allerød Kommunalpolitik’

Storkommunen Danmark

april 8, 2015
Kort over Allerød Kommune - fra http://lafak.dk

Kort over Allerød Kommune – fra http://lafak.dk

Allerød Kommune er et resultat af kommunesammenlægningen i 1970. De tidligere kommune Lillerød, Blovstrød og Lynge-Uggeløse blev slået sammen under det navn. I 2007 var der  i kommunen et flertal for, at man ikke skulle søge sammenlægning med anden kommune. Nu mener nogle, at det er ufordelagtigt ud fra et økonomisk synspunkt at forblive ‘alene’. Kommunen er ikke stor nok til at blive drevet rationelt.

Det har givet mig anledning til følgende kommentar. Jeg bryder mig ikke om den, fordi jeg mener, det vil få en masse uheldige konsekvenser især for foreningslivet. også fordi det smadrer det arbejde, vi har lagt i at gøre Allerød Kommune til et fællesskab siden 1970. Men hellere en landssammenlægning end sammenlægning med en enkelt anden kommune:

Danmark er et lille land – så kan man ikke finde ud af en kommuneordning med fornuftige udligninger, så der ikke hvad angår skoler, sociale ydelser og andet fælles ikke er forskel hen over landet, så synes jeg, man skulle gå direkte til værks og lave Danmark til en eneste stor kommune, i stedet for at gå omvejen af fusion på fusion. Vi skal sikkert have nogle lokale administrationskontorer for relevante områder, men vi skal ikke kommune for kommune skændes om rengøringen til pensionister, you name it.

Om det nu er denne store sammenlægning eller Køhlers miniaturemodel, så skal man bare huske, at så er der ikke mere Allerød, end hvad der omfatter et mindre ejerlav i Blovstrød Sogn, navn på en station og navne pådiverse forretninger. Så er drømmen om et ‘Allerød’ fra 1970 bristet.

Køhler laver ny lokalliste

Hvad er Allerød Kommune?

dream

Per-Olof Johansson: Drømmen om Allerød 1991. 44 sider.

Bliver Allerød Kommune – 50 år?

februar 24, 2014
Forsiden af Allerød Nyt tillæg 13/ 1995

Forsiden af Allerød Nyt tillæg 13/ 1995

Per-Olof Johansson

Læs indlæg/download som PDF: Allerød Kommune – 50 år?

I 2014 ser vi frem mod kommunens 50 år i 2020 – hvis kommunen altså består til den tid. Gør den, håber jeg det bliver fejret. Jeg synes, det er en kommune det er værd at holde sammen på. Jeg synes ikke, man skal lade det afhænge af, om man for at opnå den rette administrative størrelse kan sælge ud af kommunens herlighedsværdier, hvilket der jo er fare for bliver oplevet som en ’nødvendighed’. Der er seks år at løbe på, jubilæet falder midt i næste valgperiode – spændende lokale udsigter!
I 2007 undgik Allerød Kommune med nød og næppe at indgå i kommunesammenlægningerne. Allerød Kommune er et resultat af kommunesammenlægningerne i 1970, hvilket var afslutningen på en lang proces, i modsætning til sam-menlægningerne i 2007, som blev hastet igennem.
Om kommunen bliver bestående afhænger nok af to ting. Dels i hvilket omfang kommunens størrelse matcher vurderinger fra statslig side af det administrativt rationelle, dels i hvilket omfang borgerne i Allerød ønsker at fastholde fælles-skabet. Det sidste afhænger dernæst vel af, om borgerne oplever fællesskabet som værdifuldt, ja overhovedet oplever, at der er et fællesskab.
For kommunen lader det til, at være brandingen udadtil, som er vigtigst – at Allerød udadtil virker som et sted, hvor man gerne vil bo, og hvor erhvervsvirk-somheder har lyst til at slå sig ned.
Jeg mener, at den interne branding ikke har en mindre betydning – at vi fortæller hinanden om de fælles fortræffeligheder, som vor kommune repræsenterer. Og her gælder det for mig at se om at få historien med.
Det er et projekt, som Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune har arbejdet på siden 1978. Dette sker med afholdelse af møder, udgivelse af et medlemsblad og udgivelser af bøger, og med en hjemmeside, til at binde aktivi-teterne sammen. Bogen ’Allerødbilleder 1’ var således foreningens tribut til Allerød Kommunes første 40 år.
Da Allerød Kommune fyldte 25 år gav dette sig udtryk i en ret så storstilet fejring gennem året. Det jeg her har lyst til at minde om, er de erindringer om Allerød Kommune gennem de femogtyve år, som det lykkedes at få samlet og til dels udgivet.
Allerød Nyt gav mulighed for udgivelsen af et tillæg, som skulle nå ud til alle i kommunen, i modsætning til de traditionelle jubilæumsbøger, der kun når et fåtal. Oven i købet lykkedes det redaktionskomiteen at få Allerød Nyt med på ideen at trykke en stor del af de indkomne bidrag, som der ikke blev plads til i tillægget, som led i en føljeton året igennem. 18 bidrag blev trykt i tillægget og 20 bidrag kom derefter på samlebånd året igennem, som oftest helsider. En herlig skat at gå igennem. Det er en god ting, at det lykkedes at få alle manuskripter digitaliseret med tilladelse til brug til digital udgivelse. Realiseringen af den del af projektet lader vente på sig, det vigtigste er jo, at de digitale versioner er til rådighed.

Om at skifte parti

november 13, 2013
En stribe lys

Lys trænger ind

I Allerød Nyt igår / i forkortet version i Frederiksborg Amts Avis idag:

I Danmark er valg primært personvalg – partistemmer er til for at udjævne – jeg mener derfor ikke, at den valgte skal gå ud af et råd, hvis vedkommende melder sig ud af partiet.  Vist kan det være lusket – men det kan jo også være partiet, det er galt med – og den enkelte kan jo ikke fyre partiet! Kravet på partidisciplin genkalder en østtysk sang: Die Partei, die Partei hat immer recht! En skriftlig aftale eller håndslag de valgte imellem om at ville gå ud af byrådet, hvis de ønsker at skifte parti, får næppe den virkning – giver blot anledning til en ny art ballade. At fremsætte forslagetvidner  for mig mere om manglende fantasi. Fra virkelighedens verden kan jeg fortælle, at den slags håndfæstninger, selv hvis de er pænt underskrevet, er helt uden værdi. Det oplevede jeg efter at have haft en aftale med Venstre om at have en formandspost i et udvalg. Pænt underskrevet af de pågældende personer, hvoraf en så efter nogle måneder sprang fra. Først ville han slet ikke skrive under, for ‘et ord er vel et ord’ – og pludselig var en underskrift ikke en underskrift, der bandt. Aftalen sikrede Venstre borgmesterposten, og der sker valget for fire år i modsætning til udvalgsformandsposterne, som afhænger at et aktuelt flertal. Ja, det er mange år siden, men hvad skulle forhindre det i at ske igen? Prøv at forestille jer, at i en partigruppe på fire er de tre uenige med den ene, som imidlertid har partiet med sig, de tre smides ud af partiet – skal de så gå ud af byrådet? Selvfølgelig ikke, det er valget, der tæller, ikke en bestyrelse udenfor rådet. Blot et af mange mulige eksempler, der taler imod forslaget om at binde de valgte til de partilister, de er valgt ind på. At partierne så skulle love ikke at optage et medlem, der skifter parti, er ren symbolsnak – vedkommende stemmer jo med hvem han vil, og taler i telefon med hvem han vil osv osv.

IBM sagde farvel uden tak

juni 28, 2011

Revner i skiltet eller: De glemte at tage det med sig... foto poj

 

her gravede de Blovstrødhallen ned... foto poj

 

Kan du se skoven måske? ...foto poj

Samme indlæg som PDF

I 1983 og årene derefter var der en vældig debat i Allerød Kommune om IBMs tilladelse til at bygge på landbrugsjord, som var udpeget som beskyttelsesområde for dyr og planter. Et forsøg på at læggen sportshal sammesteds var gået i vasken – den blev henvist til at grave sig ned på den anden side af vejen, ved siden af Blovstrød kro. Der ligger den dag i dag.

IBM fik hevet sin tilladelse i land ved at miljøministeren mod sine embedsmænds anbefaling og mod den gældende regionplan gav lov. At han fik en næse bag lukkede døre gjorde ikke meget til sagen, men reddede måske arealer andre steder. Klager til Ombudsmanden blev stoppet af, at sagen blev taget op i Folketinget, en procedure som siden fik en vis berømmelse i kraft af  Tamil-sagen.

Nu bliver så bygningerne overtaget af et andet firma – Niras, og dermed er historiens ring sluttet for nogle af os. Der var ikke grænser for de fordele ved at få IBM til byen som blev udmalet, mens andre netop pegede på, at det jo var ganske uden forpligtelser, og pludselig ville den store fremmede fugl være væk igen.

Nu har udviklingen taget den. Bygningerne blev sat til salg i april 2010 oplyser Allerød Nyt. Pressechefen siger ikke, at det går tilbage for IBM, men: “Vi har færre medarbejdere end før, og vi har valgt at samle dem på andre af vores lokaliteter.”

Godt at de fandt købere, så vi ikke skulle have en spøgelsesby liggende på hjørnet! IBM har sagt farvel – jeg har ikke hørt at de har sagt tak for god behandling!

Historien om kampen mod IBMs planer kan læses i det hefte om Lokallisten (den første! Som startede som ’Oles Liste’), som jeg skrev, da vi lukkede og slukkede i 1994. Det blev min første ’bog’ på nettet i 1996 og den har været tilgængelig siden. Her finder du den http://perolofdk.com/index.html#kommunalpolitik (Afsluttende artikel i heftet: Lokallisten i Allerød 1974-1994 – Oles Liste. ISBN nr.87-984697-0-3. ) Lokallisten i Allerød, eller download heftet Oles Liste Lokallisten i Allerød 1974 – 1994

Jeg ser, at jeg havde en replik til Ole Grünbaum i 2004 i anledning af hans kronik i Politiken dengang – vist et udmærket resume, som kan gå for en opdatering.

Vi slutter med dagens digt

VÆKST-TID

De hvide kirsebærtræer blomstrer
som lette skyer på det grønne hegn.
Nogle få træer har på ti år forvandlet sig
til et bælte af fuglebær.

På landkortet breder storbyerne sig
i røde, næsten blodige plamager.
I løbet af ti år har verdenshistorien
gennemløbet flere århundreders generationer.

Den hårde kerne spytter vi ud,
vi svælger i det saftige kød.
Dødens takt må øges med væksten.
Kirsebærtræerne blomstrer for dine øjne.

Per-Olof Johansson

Vækst-tid trykt i Hør her! – kommentar til den offentlige høringsfase omkring Allerøds kommuneplanforslag, udgivet af Plangruppe 81, Allerød 1981 og I Svend Askjær og Ellen Margrethe Basse: Et yndigt land – om miljø og planlægning. Modtryk 1981 og i samlingen ’Rædsel sammen med fryd’, Net-Bog-Klubben 1996.

Lokaldigt Allerød uden WC

maj 20, 2011
Tegning og vers af per-olof: Allerød mangler WC!

Jeg sendte  Allerød Nyt dette, som som blev bragt på netavisen 27.4.2011 med lidt omtale. Den 18.5. kom det så i den trykte udgave – det er jeg glad for, for så tror jeg, flere ser opråbet! Muligheden for at få digte i avisen er ikke store, der skal i hvert fald være en tydelig anledning. Disse vers er vel ikke i en form, jeg ellers ville gøre mig i – men den syntes passende til opgaven og lidt mere interessant end et vanligt læserbrev.

Skal vi nedlægge kommunerne

marts 26, 2010

Indlæg på  Allerød Nyts netside  og 25.3.2010 trykt i Frederiksborg Amts Avis, 29.3.2010 trykt i Allerød Nyt:

Skal vi nedlægge kommunerne?

 Per-Olof Johansson

Møllevænget 27, 1. mf. Lillerød

Trods et helhjertet arbejde fra mange af os gennem mange år ved vi godt, at forsøget på at skabe en kulturel enhed ud af de gamle sognekommuner Blovstrød, Lillerød og Lynge-Uggeløse, har lang vej endnu til målet. Bedre vil det næppe gå med en yderligere sammenlægning, hvem det så end måtte blive med.

Hvem kunne i 1970 forestille sig, at en kommune ikke skulle have et skattekontor? Om fornuftigt eller ej – så er det dog den administrative centralisering, som har været hovedmålet med sammenlægningen både den gamle og den nye, ofte i konflikt med den lokale kultur.

Jeg kunne forestille mig, at man valgte en anden vinkel på kommunerne. At man vendte diskussionen om til at handle om, hvad det er vigtigt at beholde som lokale beslutningsområder. Lad os afskaffe det gamle kommunesystem og etablere et lokalansvar for det, som bør forblive lokalt: Skole, kultur, sport, foreningsliv. Det er jo på de områder, sammenlægningerne gør mere skade end gavn.

Om jeg har ret? Det er ikke godt at vide – for hverken de gamle sammenlægninger og slet ikke de nye, har i dette evalueringsglade land nogensinde været genstand for evaluering.

I demokratiets tjeneste

november 3, 2009

Forside: I demokratiets tjeneste

En bog af Kristine Andersen: I Demokratiets tjeneste – Fortællinger om kommunalpolitikernes drivkraft , 2009, bringer mig uvilkårligt tilbage i tiden. Jeg deltog i den lokale politik i Allerød i en 20-årig periode, hvoraf seks år i byrådet, men helbredet sagde stop. Det var i 1991, med efterslæb som vandbærer til 1994. Det som slår mig er, at på den måde hun har lavet bogen, hvor ’sagerne’ forsvinder, er der ikke den store forskel på dengang og nu, holdningerne og problemerne er fuldt genkendelige. Jeg mindes meget vel, at jeg tit forsøgte at formidle tanker som dem, hendes interviewofre kommer med, om systemets funktion og om den irriterende ad-hoc deltagelse vælgerne tror er nok for at påvirke! Kommunalpolitik er ikke et område, hvorfra der kommer megen af den oplevede historie. Jeg har for mange år siden lagt vor listes historie ud på nettet Lokallisten i Allerød 1974 – 1994, Oles Liste: http://perolofdk.com/lok2vers.pdf , måske kunne den være til oplysning og en eller anden gavn en dag for nogen! Måske kunne nogen også have nogen fornøjelse af at læse min beretning om borgmesterens mangesidige job fra 1975, Hvad vejer borgmesteren? http://per-olof.dk/demokrat.pdf Karakteristisk for pressens indgang til kommunalpolitik er avisens blikfang fra forsiden: ’Borgmesteren får læst og påskrevet’. Jeg syntes selv, at man kunne misforstå mine hensigter ved, hvad jeg nu ellers havde skrevet i selvsamme avis – og derfor lavede jeg sådan en neutral artikel om borgmesterrollen – men denne neutralitet var ikke nær så spændende, som den kritiske indgang! Årene til trods synes jeg ikke den ligger langt fra den beretning borgmesteren giver i Kirstine Andersens bog.. En væsentlig afvigelse fra dengang er nok, at der vist ikke i dag er meget håb for den politisk interesserede borger for at få en artikel af den længde i lokalavisen!

Det korte indlæg…

april 2, 2008

fignew0.jpg

Hvad skal der spares på? - Børn!

..en masse rige mennesker

og et fattigt samfund….

…læser i Frederiksborg Amts Avis og i Allerød Nyt om forvaltningens spareforslag, som skal gå ud over børnene: Sammenlægning af institutioner, væk med svømmeundervisning og lejrskoler.. og så tror jeg ikke engang at aviserne får det hele med…


%d bloggers like this: