Posts Tagged ‘Kommunernes Landsforening’

Hvad kan en mindretalsregering uden at spørge

august 17, 2015
Gammel spiseseddel med ny aktualitet

Gammel spiseseddel med ny aktualitet

Ganske vist er Lars Løkke Rasmussen cand.jur. – men jeg har tror han har haft hjælp fra en statsretsekspert til at fortælle sig en detail, hvilke handlemuligheder en mindretalsregering har uden at skulle spørge Folketinget. Det er naturligvis en redegørelse også journalister og redaktører burde kunne gøre brug af – eller selv se at få udarbejdet i samme øjeblik, en mindretalsregering er sat i søen. Nu har vi set flere praktiske eksempler: Nedlæggelse af en Irak-kommissionen, aftale med Kommunernes Landsforening, nedlæggelse af ministerier – men vi mangler den faglige redegørelse for hele feltet af muligheder. Den vil være at forstå som en mindretalsregerings køreplan, så det er da mærkeligt, hvis den ikke findes?

Fra min facebookprofil – ikke sendt som læserbrev til nogen avis

Kommunernes Landsråd

december 7, 2013
KL ikke forening

1974-2013 tog det at få slået hul på KL som foreningskonstruktion

Det er der vist ikke noget som hedder endnu – men jeg foreslår det som nyt navn til den såkaldte Kommunernes Landsforening. Det var min overskrift til et læserindlæg i Frederiksborg Amts Avis 6.12.3013, men avisen syntes bedre om er anden overskrift, som jeg ikke kunne være utilfreds med!

Hvordan kan det være en forening?

Kommunernes Landsforening er en vigtig faktor i dansk politik, men det kan være svært at gennemskue, hvordan den fungerer. Alene navnet kan være med til misvisningen. Forening? Hvordan kan dette offentlige, politiske organ være en ’forening’?

I 1974 rejste jeg sammen med Ole Pedersen fra Oles Liste i Allerød kritikken af, at KL ikke var omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen – et spørgsmål vi har taget op igen og igen, når lejlighed gaves.

Da loven blev revideret denne sommer, var der stor kritik af den nye lov på flere punkter. Men vi kunne kun med tilfredshed konstatere, at KL nu ENDELIG blev omfattet af loven i lighed med mange offentligt ejede virksomheder.

De seneste begivenheder, som fritager 58 offentligt ejede virksomheder fra at være omfattet af loven, har dog givet anledning til, at jeg tror, det blot er et spørgsmål om tid, før heller ikke KL er omfattet, trods lovens klare tekst. For KL konkurrerer jo på nogle områder med private virksomheder i en konkurrencesituation, hvilket netop er begrundelsen for at fritage de 58 virksomheder for at være omfattet af loven.

En mængde af KL’s virksomheder er overgået i privatisering, og det kan være, at der stadig er funktioner, som må overlades til det private – det må så være prisen for at være det organ for kommunerne, som KL er. Jeg foreslår, man dropper ordet ’forening’ og benævner KL, som det, det er: Kommunernes Landsråd.  Hvis indtægtsdækket virksomhed bruges som begrundelse for at undgå at være omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen – så er det den art virksomhed, man må lade fare – ikke offentlighedens adgang til KL.

*****************

Min omtale af en bog om KL som den fjerde statsmagtklik her

Grundlovsdag 2013

juni 5, 2013

Billede

På en grundlovsdag: Det er jo fantastisk – Lov om offentlighed i forvaltningen er vedtaget. Ja under megen larm og modstand pga paragrafferne, som lukker for offentlighed!

Men hvad man så kan glæde sig over er, at der er slået et hul i Kommunernes Landsforenings eksistens som eksisterende under privatretten – for lov om offentlighed i forvaltningen gælder nu også KL! I kommentarerne til den paragraf bør der henvises til Ole Pedersens og mit arbejde for denne sag siden 1974 – tak for ordet!

Forhistorien om vores indblanding kan man læse her

 http://per-olof.dk/kls_magt.htm

Urafstemning ukendt begreb for Kommunernes Landsforening!

februar 28, 2013

Billede

Kommunernes Landsforening har varslet lockout overfor kommunernes lærere. Det kan de gøre uden overhovedet at spørge kommunerne. Det er dybt udemokratisk og viser for jeg ved ikke hvilken gang, hvor urimeligt det er, at den såkaldte ‘forening’ skal have lov til at eksistere under privatretten. Hvem siger at kommunerne er enige i dette skridt! Må vi liiiige se en urafstemning først – så kan det jo være der kom andre boller på suppen!

Læs om Kommunernes Landsforening her

19.3.13 Politiken har ikke plads til dette indlæg om emnet:

Jeg kan ikke forstå, hvorfor kommunerne ikke forlanger ur-afstemning om Kommunernes Landsforenings lockoutvarsel.

En så alvorlig beslutning skal da ikke bare kunne besluttes udenom byrådene?

Afslaget indeholder denne standardpassus: 

“Men i udvælgelsen af indlæg til trykning bestræber vi os på, at hele paletten af dagsaktuelle emner så vidt muligt kommer til udtryk i spalterne.”

Hvilket jo er noget sludder at svare, når INGEN andre, har fremsat et lignende spørgsmål!

Offentligt eller privat – ikke kun vigtigt i kunstneriske spørgsmål

september 14, 2012
Børn tegner på væggen

Børn igang med privat projekt på offentligt sted – tror jeg!

Jeg synes det er et vigtig spørgsmål at tage op, om Kommunernes Landsforening fortsat skal eksistere under privatretten – det synes Information og Politiken ikke, må man tro, da de har valgt at afvise dette læserbrev:

Når det er Kommunernes Landsforening, som agerer som ’privat’, gør journalisterne ingen indvendinger. For man kunne genere nogle kilder.

Men i anledning af opstillingen af  en ikke-autoriseret skulptur på Langelinie, er det som et argument mod opstillingen fremført, at det er en offentlig plads, skønt ’ejeren’ er selskabet ’By og Havn’, som ejes af staten og Københavns kommune i fællesskab – som lever under privatretten. Politiken mener 22.8. i lederen, at de principper, der ligger bag placeringen af kunst på offentlig plads med indstilling fra Akademirådet etc., bør være gældende.

Uden at udtrykke nogen mening om det i hvert fald særprægede kunstværk, vil jeg rejse spørgsmålet, om ikke det var på tide at indlemme Kommunernes Landsforening i samme argumentation og få ’foreningen’ rubriceret som ’offentlig?

Med seneste forslag til ændring af lov om offentlighed i forvaltningen var der fornuft på vej – men mon ikke det er diverse lobbyister i baggrunden, som hele tiden får forslaget sat i venteposition?

Der stod faktisk i forslaget: ”Der foreslås indsat en bestemmelse, der angiver de formål, som offentlighedsloven navnlig varetager. Det foreslås desuden, at lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte KL og Danske Regioner. Endvidere foreslås en udvidelse af lovens anvendelsesområde til som udgangspunkt også at omfatte selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene, samt selskaber, institutioner m.v., i det omfang de træffer afgørelse på vegne af staten, en region eller en kommune.” 

Et rigtig godt forslag, som der slet ikke er grund til at sætte på stand-by!

Kommunernes økonomiaftaler under pres

september 14, 2010

AKF-Nyt ,som er tidsskrift for institutionen ’Anvendt Kommunalforskning’ og som engang hed noget med amter og kommunernes forskningsinstitut, har i sit nr. 3/2010 en artikel om kommunernes økonomiaftaler. Lay-outer har været ind over og syntes, det var grimt at skrive ’kommunernes’ og forkortet til ’kommuners’. Det var ikke pænt gjort, for den uindviede kan tro, at det er hver kommune, som har en aftale med regeringen – hvad det netop ikke er!

Læs videre i denne pdf, lige til at udskrive: 

http://per-olof.dk/kl_pres.pdf

Hvorfor er der ingen der hører efter

september 2, 2010

Christiansborg - her pakker de problemerne ind i hykleri

Som led i denne uges debat om kommunernes økonomi, har Falsk Folkeparti igen søsat  ideen om, at der skal indgås individuelle aftaler med kommunerne. Læs historien i Politiken.

[Mer om samme: Kommunerne nægter at hjælpe hinanden]

I den anledning bliver jeg nød til at gentage dette mit indlæg i min blog fra 29.10.2007:

Aftalerne mellem KL og regeringen er netop løbet ind i valgkampen. Dette indlæg har ligget 10 dage hos Jyllands Posten uden at blive trykt. Så kommer det her:
Det er jo rigtigt, at statsministeren lidt letsindigt har undsagt eksperter (og smagsdommere). Hvad nu eksperterne angår, så er det ufortjent, at han har fået ry af at være den første, som viste dem vintervejen. Når det gælder relationen regeringen/kommunerne har ekspertafvisningen noget nær 35 års jubilæum!
I begyndelsen af 1970’erne kom nogle dengang meget omtalte PerspektivPlan-redegørelser. I PPII fra 1973 kan man så hente dette citat: ”Der må tilvejebringes fælles rammer og faste procedurer for en sådan budgetkoordination, således at væksten i de samlede offentlige udgifter klart bliver placeret som et politisk ansvar, og de politiske styringsinstrumenter hertil bliver udviklet.”
Uanset at snart sagt hvert eneste år har budt på groteske konsekvenser af de manglende politiske styringsinstrumenter, har vi levet videre uden at følge eksperternes råd. Fordi det giver meget mere plads for alskens manipulationer. Som f.eks. at kalde det et ”aftalesystem”, når aftalens ene part (KL) ikke har kompetencen (for det har byrådene hver for sig). Og medierne lader sig troligt år efter år lede rundt i manegen uden at stille spørgsmål til, hvornår der bliver orden på logikken!
Men tillykke til Jyllands Posten som fik lejlighed til at viderebringe den nye variant af en sanktions-trussel, nemlig statsministerens sætning om at: ”Hvis ikke kollektivt indgåede aftaler bliver overholdt, er man nødt til at gå over til at lave individuelle aftaler med hver enkelt kommune.”
Det vil da være ironisk, hvis det skal være en bemærkning af netop ham, der endelig får budgetkoordinationen ind på plads jf. eksperternes råd fra 1973!

Hvem er KMD?

marts 12, 2010

foto c per-olof johansson

KMD er nu et privat selskab MEN:

 citat fra ledelsesberetning for 2008:

“Med EQT og ATP får KMD nu et helt privat ejerskab. Salget af KMD sker som følge af lov 548 af 8. juni 2006, der betyder, at kommunalt ejede selskaber, der har mere end 25% af deres omsætning uden for det kommunale marked, skal have privat ejerskab. Konkret betød loven, at KMD skulle skifte ejer senest med udgangen af 2011.

EQT er en europæisk kapitalfond, som i forvejen ejer andre større danske virksomheder som for eksempel servicefirmaet ISS og medicinalvirksomheden Dako. KMD’s nye ejere bakker op om virksomhedens ledelse og den strategi, der er lagt for KMD frem mod 2010. I KMD mener vi, at de nye ejere vil medvirke til at sikre, at KMD kan nå sit fulde vækstpotentiale i fremtiden.

I forbindelse med salget af KMD har KL valgt at beholde ejendommene i Ballerup, Odense og Aalborg, som KMD har domicil i, og udspalte disse i ejendomsselskaber med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2008. KMD betaler fra dette tidspunkt for leje af ejendommene. Mere information herom findes i afsnittet Omkostningsstyring.”

Jeg forstår ike, at jeg ikke i forbindelse med gavesagerne fra KMD hører om det tidligere ejerskab. Disse gavevaner er vel bare overtaget fra den tid, da Kommunernes Landsforening var ejer?

KL-aftale 2009: En lille ændring fra før….

juni 30, 2008

citat fra KL-aftale 2009KL-aftale - svær at sluge c per-olof.dk

Den 16. juni indgik KL og regeringen en budgetaftale  for det kommende år – 2009. Se f.eks. Politiken. Det har i årevis været en logisk anstødssten, at aftalen indgås som ‘gældende for kommunerne under eet’ – samtidig med at kommunerne uden at konsultere hinanden, vedtager budgetterne hver for sig, således at man først kender resultatet når budgetterne er vedtaget!
Nogen er vågnet op og har efter disse årtier med det selvsamme problem nu indset, at det ER et problem. Derfor har man i aftalen denne formulering som ses i kopi ovenfor. Man mødes til september inden budgetterne er endeligt vedtaget for at får fornemmelsen af, hvor helheden vil ende. Har man dermed løst problemet? Selvfølgelig ikke. Man kan da sikkert godt få en fornemmelse af, hvor helheden er på vej henad, men budgetterne er altså ikke vedtaget, før de virkelig ER vedtaget, og desuden er der jo intet middel til at sige, hverken at ALLE skal skære ned i de foreslåede budgetter endsige at ENKELTE kommuner skal gøre det.KL har ingen retlige midler til at gennemtvinge en opfattelse. Aftalen er nemlig KUN lovlig, fordi den er retligt uforpligtende. Spørgsmålet er helt enkelt: Vil man bevare det kommunale selvstyre – eller vil man ikke? Som det ser ud lige nu: Man vælger at fortsætte med at hykle sig igennem med en påstand om en ‘moralsk forpligtende’ aftale. Det er da muligt, at samfundsøkonomien har det bedst med den grænse for den samlede kommunale aktivitet, som aftalen er endt op med – men så må man også vedtage et instrument, således at dette kan virkeliggøres med behørig hensyntagen til forskelle kommunerne imellem. Det kræver en total reorganisering af det fællesskab, som hidtil er gået under navn af Kommunernes Landsforening. Den må ud af sin rolle som privatretlig organisation og placeres i det offentligretlige system, med offentlighed i forvaltningen og hvad der ellers følger med en sådan placering!

2008’s halvhjertede løsning duer ikke! VÆK! sagde prinsessen! 🙂

(For at se tidligere indlæg i dette emne: Brug mine tags …) (se osse Information)

Bestemmer KL over byrådene?

juni 2, 2008

Face to face

 

Dette har jeg sendt til Forligsinstitutionen:

 

I anledning af det fra Kommunernes Landsforening udsendte lockoutvarsel til Bupl, skal jeg henlede opmærksomheden på, at KL ikke kan anses for at være kompetent til at udsende et sådant varsel, end mindre til at iværksætte lockouten, da der hverken lovgivningsmæssigt eller jf. KL’s egne regler er anvist en mulighed for at byrådene kan tage stilling til lockouten, der er f.eks. ikke mulighed for en urafstemning. Det må således være op til hver enkelt kommune at afgøre om lockout skal iværksættes. Jeg mener, det må være Forligsinstitutionens opgave at henlede KL og kommunernes opmærksomhed på dette forhold.

 

Med venlig hilsen

Per-Olof Johansson

jf. http://per-olof.dk/kls_magt.htm


%d bloggers like this: