Posts Tagged ‘LAFAK’

Lur og sang

juli 15, 2019

Bronzealderlur på forsiden

 

Hvorfor en lur på forsiden af en sangbog? Jo, stammer nok fra Grundtvigs sang ‘Sol er oppe’ hvor det hedder:

Højt det gjalder,
luren kalder
kæmper op fra morgenblund,
stolper knage,
luer brage,
blusse over grønne lund.
Vågner! ej til gammens tale,
vin og smil i kongesale!
Hildurs leg er nu for hånd.

På den ældste sangbog fra 1918 anes endnu luren på forsiden. På forsiden står med håndskrift: Arvid Johansson, Lillerød, Danmark – min far. Min musikalske storebror Stig har noteret adskilligt i den. I Sangbogen Danmark, 10. oplag 1943 dominerer luren på anden vis i Aage Jørgensens streg – han har også lavet bogens vignetter hans signatur ses på et enkelt af billederne s. 241. De er ikke så grovkornede som luren! Hans tegninger i Danske Landsbykirker fra 1953 holder den dag i dag. Lurtegningen fandt så vej til Klaus Rifbjergs digtbog ‘Fædrelandssange’ 1967 uden tegneren nævnes, kun sangbogens forlag krediteres. Sangbogen fra 1918 har små notet med her: Gammens tale= elskovstale, lystig tale, Hildurs leg= Kampen,(Hildur=kampgudinde). Rifbjerg burde naturligvis have haft stedet Brudevælte med blandt de behandlede lokaliteter.Lurblæserne på Rådhuspladsen i det mindste, han passerer jo Rådhuspladsen et par gange i ‘Drømmen om København’. Sangbogen har han sikkert kendt, så forslaget til omslaget er nok hans eget. :

 

Tilflytterkommune – Allerød

maj 8, 2018

IMAG0120~2

Politik i Allerød – det er enkeltsager OG det overordnede, samlende. Og det overordnede, samlende er først og fremmest at vi bor her sammen. Da Lillerød Øst blev bygget fik børn af  byen priviligeret adgang til at købe grunde og var altså på forhånd kendt med det fællesskab, de indgik i. Hvordan med de nye kvarterets beboere, lægger de vægt på den nye tilknytning andet end rent praktisk, prioriterer de overhovedet fællesskabet? Hvordan indfanger vi dem?  

I heftet ‘Drømmen om Allerød’ fra 1991 citerede jeg etnologen Lauritz Bødker for i 1971 at have sagt:”I dag er Danmark et udpræget emigrationsland indenfor landets grænser.” Og for at have rejst spørgsmålet, hvordan de gamle og nye småsamfund engang i fremtiden kan smelte sammen til et homogent samfund i form af en kulturel enhed. I 2018 lever vi den fremtid, og selv er jeg i hvert fald skeptisk, hvad angår resultatet her i Allerød. Den byraukratiske enhed fungerer, men respekten for stedet og dets fortid har det svært. Vil tilflytterne den eller rager det dem en høstblomst?

Når de yngre flytter til landsbyerne har man indtryk af en forståelse for at skulle bidrage til stedets identitet. Hos os er det mere som om fællesskabet mere opfattes som en afdeling af et supermarked, ikke noget som kræver engagement, for nu at trække det lidt skarpt op.

  • Da Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune for 40 år siden startede, var initiativtagerne både unge og ældre, ældre vil her sige begyndelsen af 50’erne! Den yngste i begyndelsen af 20’erne! Et vellykket samarbejde med kommunen og diverse fonde og et stort og stigende medlemstal, en fremragende formand og en fremragende arkivar har skabt basis for de resultater, der hidtil er nået. Men vil yngre ikke tage over på deltagerniveau, ser det sort ud.
  • Nej jeg sidder ikke i bestyrelsen og har aldrig gjort det. I starten fandt jeg det for uforeneligt med mit politiske engagement. Siden kunne jeg se, det var muligt at bidrage uden at sidde i bestyrelsen, på linje med de mange andre frivillige, som har lagt en indsats på arkivet. Min optimisme hænger jeg op på den afstemning, hvor vi afgjorde, at Allerød fortsat skal være en selvstændig kommune.

 

 

En udklipsbogs historie

august 24, 2014

 

forside

Den primitive forside

Jeg har klippet meget i aviser, og efter nogen tid har der måske samlet sig så meget inden for et emne, at det kunne bruges til noget. I 1981 samlede jeg en del udklip sammen, som jeg forestillede mig kunne have lokalhistorisk interesse i lidt længere tid. De stammede fra den lokale annonceavis Allerød Posten, fra Frederiksborg Amts Avis, Folkebladet og diverse andet, både Politiken og Land og Folk! Desuden fandt jeg nogle ting med lokal tilknytning i Dansk Folkeminde-samling. En litteraturliste kom også med, hvis man ville gå videre i emnet ’Allerød’. Det var jo ti år før vi begyndte med hjemmesider! Jeg var vikar på en af kommunens skoler, og jeg fik en medvikar Geert Egger, som var studerende og som havde været med til at starte vores lokalhistoriske arkiv og forening op nogle år før, og som jeg derfor nok har regnet for lidt mere velanskreven end mig selv, til at skrive forordet. Hvordan der kom en aftale i stand med kommunen om at trykke eller rettere kopiere heftet, som blev på 70 sider, det husker jeg ikke. Men sagen var, at kommunen på det tidspunkt havde en trykker ansat, der stod for kommunens mangfoldiggørelse af rapporter, dagsordener osv. Det var med kopi-maskiner i større format, vil jeg tro. Heftet blev trykt i et antal til skolerne og bibliotekerne, så det har nok været et sted mellem 30 og 50 eksemplarer.
For et par år siden, altså mange år senere, blev jeg spurgt af en bibliotekar på kommunens hovedbibliotek, om jeg selv havde et eksemplar af heftet, som hun kun havde hørt om. Hver af bibliotekets afdelinger i kommunen havde den gang vist fået tildelt 5 eksemplarer, men de var alle borte. På min egen skole havde jeg også oplevet konsekvenserne af ’oprydningen’ efter ansættelsen af en ny skolebibliotekar. De kasserede bøger blev sat til salg for en slik og der i mellem også mine hefter, og det samme var nok sket på hovedbiblioteket og dets afdelinger. Det kan godt være de efter flittig brug ikke så aldeles friske ud, men indholdet modsvares jo ikke af andet lokalhistorisk materiale, så at smide dem ud forekom mig både uforståeligt og tåbeligt. Forklaringen skal nok søges i, at det er de færreste ansatte som har en lokal forankring.
Nå men selvfølgelig købte jeg selv de eksemplarer, der lå til salg, og har gavmildt delt ud af dem. Selvfølgelig havde jeg et eksemplar selv, og det lånte jeg så hovedbiblioteket, som fik kopieret et antal eksemplarer til, hvad de kaldte ’lokalsam-lingen’. Det viste sig, at biblioteket selv havde en ældre udklipssamling til rådig-hed, med hver artikel samlet i en kuvert. Lokalsamlingen er der vel endnu, jeg tør ikke være sikker, der sker meget på det område, og det kræver personaletimer at vedligeholde en sådan samling.
Jeg kaldte det ’Første hefte’ – andre kunne jo følge efter, men det er nu ikke sket. Vores lokalhistoriske arkiv og forening, LAFAK sørger for jævnligt at gå aviserne igennem og har en fornem organisering af materialet, så enhver har mulighed for at finde frem til oplysninger om ’steder, begivenheder, folk’ som var heftets undertitel. Ved at gå på biblioteket kan man desuden gå på nettet og finde alt i dan-ske aviser, så nu er det meget begrænset, hvad jeg klipper ud af den slags, det er mere til at støtte hukommelsen med.
Det gamle hefte er nu altså selv i sig selv en slags historie.

Per-Olof Johansson 24-08-2014

Allerødbilleder 2

oktober 25, 2013

Billede

I november udkommer Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune med ‘Allerødbilleder 2’

– med gamle billeder fra arkivet og modsvarende nyoptagelser fra de aller seneste år af Ole Høegh Post, Ole Peters m.fl.
KØB den i ’BOG & IDÉ’ i Allerød Kr. 150,

Pris for medlemmer ved køb hos LAFAK lafak@lafak.dk
kr.125,- excl. fragt
Pris for ikke-medlemmer ved køb hos LAFAK kr.150, – excl. fragt

Fra forordet:

Da LAFAK 2010 udgav bogen ’Allerødbilleder 1’ med eksempler på billeder fra den store samling, som pressefotograf Jan F. Stephan havde overdraget arkivet, lå titlen i kraft af udvalget lige for: Udvalget kunne ikke tages som et fuldgyldigt udtryk hverken for samlingen eller for kommunens udvikling i den periode, hvor billederne var taget. Men det hyppigste spørgsmål, vi siden har fået, har så selvfølgelig været: Hvornår kommer den næste? Det har hele tiden været opfattelsen, at næste nummer i rækken ikke nødvendigvis skulle være billeder fra samme samling – arkivet har så mange, mange andre billeder, som kunne fortjene at blive kendt på samme måde.
Derfor opstod den ide, at de billeder, som var blevet anvendt til de to udgaver billedlotteri ’Lokalhistorisk Billedlotteri’ og ’Lokalhistorisk Billedlotteri 2’ kunne fortjene en bedre skæbne end kun at være kendt i lotteriernes ministørrelser.Til brug for lotterierne var billederne naturligvis blandet uden hensyn til hverken steder eller kronologi, og i den forvirring laver man vel ikke en bog – ’ordnung muss sein!’? Dog: Denne bogs orden er lotteriernes uorden! På bagsiden af lotteriernes billeder har der kun været plads til en ganske kort tekst, spillet skulle jo også gå videre!I bogen har vi imidlertid haft mulighed for nu og da at gøre teksterne lidt fyldigere, og selvom man ikke spiller, kan bogen formidle de samme spring i tid og sted som lotterierne.I bogen kan vi også med nyere fotos i farver vise før og nu – og hvis ikke nu, så i hvert fald senere, hvorfor det skulle være muligt at genkende stederne.

I redaktionen:

Per-Olof Johansson, Ole Høegh Post, Ole Peters, Marianne Petersen og Birthe Skovholm

Besøg LAFAK’s hjemmeside http://lafak.dk  – der er pt besvær med at tilføje en side om denne nyudgivelse, som ellers vil kunne bestilles der.

LAFAK’s øvrige udgivelser

lille_forside

Brudevæltelurer som ’brand’ for Allerød

oktober 9, 2012
Keld Jørgensen tester

– først tester Keld Jørgensen luren

To lurer i fri luft

Keld Jørgensen demonstrerer, at luren er et instrument, der kan spilles på! Jeg har fået lov til at holde den anden….

Dette indlæg som PDF.

For tiden taler man i Allerød en del om at ’brande’ byen, for her bor, ifølge Jussi Adler-Olsens bøger, vicepolitikommisær Carl Mørck.

Ingen kan jo klare sig med eet brand. I forvejen har Allerød skam Allerødtiden og ydermere Brudevæltelurerne, begge faste opslagsord i alverdens leksikaer. Hidtil har vi også regnet med Fritz Hansens møbler, Arne Jacobsen stole mm – men de truer jo med at flytte og så er de jo ikke mere meget værd som brand – skønt, som Politiken påpegede forleden, H.C.Andersen flyttede jo også fra Odense!

Oprindelsen til et brand kan være ganske forskellig – og det kan være forskelligt, alt efter om og hvordan det udnyttes.

Mit forslag har været, at Allerød skulle brande sig som videnssamfund, når der nu bor så mange kloge mennesker i vores kommune.

Frederikssund brander sig med vikinger og lurer, hvilket jo er ganske morsomt, når de to ting kun får noget med hinanden at gøre i og med den anakronistiske brug vikingerne der gør af lurer! Willumsen er noget bedre for Frederikssund – skønt det jo også var noget af en tilfældighed at hans museum havnede der.

Forleden modtog Allerød Lokalhistoriske Arkiv og Forening en gave fra England, idet Neil Walker formidlede, at to lurer, som Danish Bacon Company havde modtaget som gave fra firmaets danske afdeling i 1938 ved direktøren Charlie Hansens 70-års dag, kom tilbage til Danmark. Korrespondancen herom har fundet sted over 3-4 år mellem ham og mig, udveksling af historien og billeder, fordi han havde opdaget min interesse for lurer via min hjemmeside. Formanden for LAFAKOle Høegh Post kunne den 20. august hente lurerne på Hotel Admiral i København idet Neil Walker simpelthen havde taget dem med i bilen, da han og hans kone skulle på et par dages ferie i Danmark!

Forleden havde vi så tilkaldt pressen for at fortælle om denne enestående gave. Det var lykkedes os at få Keld Jørgensen fra Royal Danish Brass gjort interesseret i instrumenterne, og efter han havde prøveblæst dem en dag, han kom forbi, sagde han heldigvis ja tak til invitationen til at deltage i pressemødet, så man kunne høre, at der kunne blæses i dem. Lurkopierne er dekorative – men de skal altså også opfattes som levende instrumenter, så vi håber ikke det er sidste gang, de har givet lyd fra sig. Royal Danish Brass  skal være så hjertelig velkommen til at låne dem!

Om lurkopiernes fundhistorien kan man læse i det nyeste nummer af LAFAKs medlemsblad ’nøglehullet’ 3/2012:

Ole Høegh Post: Lurmærkede lurer, s. 16-18.

Presseresultatet:

Frederiksborg Amts Avis: Lurkopier blæst op til dåd. [overskriften i papiravisen] 2.10.2012, 2.sektion s.4

Allerød Nyt: Blæser roste lurkopierne. 9.10.2012

Jeg fik Keld Jørgensen med på ideen at blæse til mit digt ”Hvor seks lurer lå”, som nok er digt men i sig selv ret prosaisk – men ikke når der blev blæst på lur mellem versene. Og det var så hvad det blev til – jeg læste et vers – og Keld Jørgensen improviserede inspireret af de få linjer, så det blev en ret så varieret lurblæsning.-

Ingen ved jo hvordan det lød, da lurerne lød i bronzealderen – men der er en vis tradition for at blæse ’Herlig en sommernat’ – og det var da også, hvad Keld Jørgensen sluttede pressemødet af med!

Læse mere om lurer?

Seks lurer fra

Allerød

per-olof.dk februar 2009

februar 26, 2009
Hvordan er et rigtigt menneske? Digt af Per-Olof Johansson i Ledsager feb. 2009

Hvordan er et rigtigt menneske? Digt af Per-Olof Johansson i Ledsager feb. 2009

Aktiviteten har i og for sig ikke været større denne måned end nogen anden – men diverse offentliggørelse har villet frem netop i denne måned.

Læserindlæg i Informations tillæg Bøger: Kultur til salg.

Digt i Ledsager, Gigtforeningens blad. Artiklerne kan læses på nettet, dog ikke mit digt, derfor bragt herover!

Artikel i Nyt for Bogvenner side 7 om Chip Kids bogomslag

Bidrag i Nøglehullet, medlemsblad for Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune, dels referat fra 100-års dagen for Harald Søbye i Blovstrød Kirke, dels klumme om ‘Lurendrejerrier’ om to sæt lurkopier.

Artikel af Ulla Danielsen i Husflid 1/2009 om spånkurve ‘Den bedste købmandskurv’ på  baggrund af interview med mig.

Julegaver – fem bøger af per-olof.dk

november 28, 2008
Tækkelig dansende mandarin med gåsehud i cellofan
Tækkelig dansende mandarin med gåsehud i cellofan

Så er der den jul, hvor to bøger skal byttes – fordi du fik de samme tre bestsellers. Køb en bad-seller som ikke kan byttes – jeg kan tilbyde dig fire bøger hos Underskoven, og to hos Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune. At interessere sig for Allerød og byde på min Drømmen om Allerød er naturligvis kun for visse, men bogen om Brudevæltelurerne, som jeg har været med til at lave – den er for alle, der kan læse dansk og har den mindste interesse for forhistorien.

Nøglen til Allerød

oktober 4, 2008

Nyt nr. af Nøglehullet 3/2008, 25. årgang

Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune har gennem 25 år udgivet et lille blad tre gange om året – Nøglehullet hedder det. Der er lige kommet et nyt nummer. Heri kan man læse artikler om:
Arkitekten Georg Jensen, som har stået for utroligt meget byggeri i Allerød i årene 1944 – 1983. (Mette Christensen og Karl Rydzy)
En mordbrand på Kærhøjgaard i Lynge. (Ole Peters)
Pastor Harald Søbye, en kontroversiel, landskendt præst i Blovstrød/Lillerød 1948-64. (Per-Olof Johansson)
Tørv – hvordan og hvorfor. (Birthe Skovholm)
LAFAK i 40 år. (Ole Høegh Post)
Et blad man får som medlem, men det kan også ses på biblioteket. Tænk dig: 25 årgange med masser af billeder!
LAFAKs hjemmeside får du mere at vide om Nøglehullet.

%d bloggers like this: